ชุด ๓ ภาพที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

ชุด๓ ภาพที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อยู่-ณ-ควงไม้โพธิพฤกษ์-ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา-ในอุรุเวลาประเทศ

ภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ           พระโพธิสัตว์ทรงกำจัดพญามารพร้อมทั้งเหล่ามารได้แล้ว ด้วยอานุภาพของพระบารมีทั้ง ๑๐ ประการคือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ประทับนั่งอยู่
MORE

ชุด ๒ ภาพที่ ๗ คนตัดหญ้าชื่อโสตถิยะ ถวายหญ้า ๘ กำ กลายเป็นบัลลังก์ที่พระองค์ทรงนั่งตรัสรู้

ชุด๒-ภาพที่๗-คนตัดหญ้าชื่อโสตถิยะถวายหญ้า

ภาพคนตัดหญ้าชื่อโสตถิยะ ถวายหญ้า ๘ กำ พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้านั้นและวางหญ้าลงที่ควงโพธิพฤกษ์ เกิดเป็นบัลลังก์กว้าง ๑๔ ศอกก็ปรากฎขึ้น เป็นบัลลังก์ที่พระองค์ทรงนั่งตรัสรู้                 เวลานั้น คนตัดหญ้าชื่อ โสตถิยะ หาบหญ้าเดินสวนทางมา เห็นพระโพธิสัตว์จึงถวายหญ้า ๘ กำ พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้านั้น แล้วเสด็จเข้าไปยังควงโพธิพฤกษ์ ชื่อ อัสสัตถะ
MORE

ชุด ๒ ภาพที่ ๖ ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาส พระองค์ทรงถือถาดทองอธิษฐาน ถาดนั้นลอยตัดกระแสน้ำไปถึง ๘๐ ศอก

ชุด๒-ภาพที่๖-ครั้นพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาส-พระองค์ทรงถือถาดทองอธิษฐาน

ภาพที่ ๖ ครั้นพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาส พระองค์ทรงถือถาดทองอธิษฐาน ถาดนั้นลอยตัดกระแสน้ำไปถึง ๘๐ ศอก และจมลงในภพของพญากาฬนาคราช กระทบกับถาดเครื่องบริโภคของพระพุทธเจ้า ๓ องค์ เมื่อครั้งได้รับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา พระโพธิสัตว์เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่ง กระทำประทักษิณต้นไทร แล้วถือถาดนั้นเสด็จไปยังฝั่งน้ำ เนรัญชรา ที่ท่าน้ำชื่อว่า สุปติฏฐิตะ ซึ่งเป็นสถานที่ทรงสรงสนานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ทรงวางถาดลง
MORE

ชุด ๒ ภาพที่ ๕ นางสุชาดา และนางปุณณาทาสี ทูนถวายถาดข้าวมธุปายาสพระโพธิสัตว์

ชุด๒-ภาพที่๕-นางสุชาดา-และนางปุณณาทาสี-ทูนถวายถาดข้าวมธุปายาสพระโพธิสัตว์

ภาพที่ ๕ นางสุชาดา และนางปุณณาทาสี ทูนถวายถาดข้าวมธุปายาสพระโพธิสัตว์ ด้วยสำคัญว่าเป็นรุกขเทวดา ที่จะมารับเครื่องพลีกรรมของนาง สมัยนั้น นางสุชาดา บังเกิดในเรือนของเสนานิกุฎุมพี ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เจริญวัยแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวดาที่ต้นไทรต้นหนึ่งว่า ถ้าข้าพเจ้าไปสู่เรือนสกุลที่มีชาติเสมอกัน 1 ได้บุตรชายในครรภ์แรก 1 ข้าพเจ้าจักทำพลีกรรม ด้วยการถวายข้าวมธุปายาสแก่ท่าน บัดนี้ ความปรารถนาทั้งสองประการสำเร็จแล้ว
MORE

ชุด ๒ ภาพที่ ๔ พระโพธิสัตว์ทรงเข้าศึกษาในสำนักอาฬารดาบส แลอุทกดาบส จนสำเร็จสมาบัติ ๘

ชุด๒-ภาพที่๔-พราหมณ์โกณทัญญะ-และบุตรของพราหมณ์ผู้ทำนาย

พระโพธิสัตว์ทรงเข้าศึกษาในสำนักอาฬารดาบส แลอุทกดาบส จนสำเร็จสมาบัติ ๘              ภายหลังเสด็จออกผนวชพระพุทธองค์ได้เสด็จต่อไปยังเมืองพาราณสี เข้าศึกษาในสำนักอาฬารดาบส กาลามโคตร ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นเพื่อทรงศึกษาเล่าเรียนหาหนทางตรัสรู้             สำนักอาฬารดาบสกาลามโคตร เป็นสำนักที่มีผู้มีความรู้สูงในทางจิต ทางฌาน ทางภาวนา เมื่อพระองค์เรียนจบความรู้ของอาจารย์จนอาจารย์ยกย่องว่า พระองค์ทรงเก่งกว่าใครๆ ทรงเรียนจบได้ถึงขั้นอากิญจัญญายตนะณานสมาบัติ เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ จึงเสด็จต่อไปยังสำนักของท่านอุทกดาบสรามบุตร (ซึ่งเป็นสำนักที่ให้ความรู้สูงกว่าอาฬารดาบส) ได้สำเร็จสมาบัติ
MORE

ชุดที่ ๒ ภาพที่ ๓ เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช

ชุด๒-ภาพที่๓-ภาพพระเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช

ภาพที่ ๓ ภาพเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระเมาลี ณ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานที พระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากพระแทนบรรทม เสด็จไปยังพระทวาร ตรัสกับ นายฉันนะ ซึ่งนอนอยู่ ณ ที่นั้นว่า วันนี้เราประสงค์จะออกมหาภิเนษกรมณ์ เจ้าจงจัดเตรียมสินธพฝีเท้าจัดไว้ตัวหนึ่ง นายฉันนะรับพระราชดำรัสแล้ว ถือเครื่องแต่งม้าไปยังโรงม้า เห็น พญาม้ากัณฐกะ เป็นม้าที่ถึงพร้อมด้วยรูป
MORE

ชุดที่ ๒ ภาพที่ ๒ พระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางยโสธราและพระราชโอรส ว่า “ราหุลเกิดแล้ว เครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว”

ชุด๒-ภาพที่๒-ราหุลเกิดแล้ว-เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว

ภาพที่ ๒ : ภาพพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางยโสธราและพระราชโอรส ว่า “ราหุลเกิดแล้ว เครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว” พระเจ้าสุทโธนะทรงสดับข่าวว่า พระนางยโสธราประสูติพระราชโอรสแล้ว เสด็จมาแสดงความยินดีกับพระโพธิสัตว์ในการประสูติของพระนัดดา พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “ราหุลชาโต พนฺธนํ ชาตํ บัดนี้ห่วงเกิดแล้ว เครื่องผูกเกิดแล้ว” (ราหุลแปลว่าห่วงหรือเครื่องพันธนาการ) พระราชาทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์ จึงตรัสว่าหลานเราจงมีชื่อว่า
MORE

ชุดที่ ๒ ภาพที่ ๑ ภาพที่ ๑ ภาพเหตุแห่งการเสด็จออกบรรพชา เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ซึ่งเป็นความน่าสังเวชของสรีระ ก่อนทรงตัดสินใจออกบรรพชา

ชุด๒-ภาพที่๑-เหตุแห่งการเสด็จออกบรรพชา

ภาพเหตุแห่งการเสด็จออกบรรพชา เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ซึ่งเป็นความน่าสังเวชของสรีระ ก่อนทรงตัดสินใจออกบรรพชา วันหนึ่งพระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จประพาสพระราชอุทยาน สารถีได้ประดับรถอันเป็นราชพาหนะ ด้วยเครื่องอลังการที่ยิ่งใหญ่ มีสิริสง่าด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมต่างๆเทียมด้วยม้าสินธพอันเป็นมงคล 4 ตัว เสด็จไปสู่พระราชอุทยาน เทวดาทั้งหลายดำริกันว่า กาลที่จะตรัสรู้ของ เจ้าชายสิทธัตถะ ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเราจักแสดงบุพนิมิตแก่พระองค์ จึงสำแดงกายเป็นบุรุษผู้หนึ่ง มีสรีระคร่ำคร่าเพราะชรา
MORE

ภาพพุทธประวัติ:พระโพธิสัตว์ทรงรับคำเชิญของเทวดา

03-ทรงรับคำเชิญของเทวดา ประสูติพระโพธิสัตว์

ทรงรับคำเชิญของเทวดา พระนางมหามายาเทวีทรงสุบินถึงพระโพธิสัตว์ในร่างพญาช้างสีขาวผ่อง ใช้งวงจับดอกปทุมสีขาวชูขึ้นแล้วเปล่งเสียงโกญจนาท พระโพธิสัตว์ เมื่อได้พิจารณามหาวิโลกนะ 5 ประการนี้แล้ว จึงทรงรับปฏิญญาของเทวดาทั้งหลายว่า เป็นกาลอันสมควรแล้วที่จักเป็นพระพุทธเจ้า ทรงส่งเทวดาเหล่านั้นกลับไปแล้ว เสด็จเข้าไปยังสวนนันทวัน มีเหล่าเทวดาชั้นดุสิตห้อมล้อม คอยเตือนพระโพธิสัตว์ให้รำลึกถึงกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ในกาลก่อน พระโพธิสัตว์เที่ยวไปอยู่ในสวนนันทวันนั้น จุติแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวี ในวิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน กล่าวว่า
MORE

ภาพพุทธประวัติ : โชติปาลมานพ

02-สุเมธดาบสและโชติปาลมาณพ

ภาพฆฏิการะ ยอมดึงผมของโชติปาลมานพ ชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ซึ่งมีชาติตระกูลสูงกว่า เพียงเพื่อชวนไปพบพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า โชลติปาลมานพจากพุทธประวัติ ครั้งหนึ่งในภัทรกัปนี้ ชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ มีชื่อว่าโชติปาลมาณพเป็นผู้จบไตรเพทมีชื่อเสียงในการทำนายลักษณะพื้นดินและลักษณะอากาศ โดยที่โชติปาลได้เกิดในชาติพราหมณ์ดังนั้นจึงไม่เลื่อมใสในพระศาสนา ซึ่งในตอนนั้นโชติปาลมาณพได้มีสหายรักผู้หนึ่งชื่อว่าฆฏิการะซึ่งมีอาชีพเป็นช่างหม้ออยู่ในขณะนั้น ฆฏิการะมาณพได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า อีกทั้งฆฏิการะเป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้น ด้วยความปรารนาดีกับเพื่อนและมั่นใจว่า มาณพโชติปาลนี้เป็นคนมีปัญญาเมื่อได้เห็นเพียงครั้งเดียว ก็จะเลื่อมใสในการเห็นพระตถาคตด้วย และก็จะเลื่อมใสในธรรมกถาด้วย จึงมีความคิดที่จะชักชวนสหายรักไปพบพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ ดังนั้นฆฏิการะจึงได้ทำการชักชวนโชติปาลมาณพให้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปด้วยกัน จึงกล่าวกับสหายรักว่า
MORE