ชุด ๔ ภาพที่ ๖ มกุฎพันธนเจดีย์ ที่ประดิษฐานสถูปบรรจุพระสรีระของพระคถาคต

ชุด๔ ภาพที่ ๖ มกุฎพันธนเจดีย์ ที่ประดิษฐานสถูปบรรจุพระสรีระของพระคถาคต

 ภาพมกุฎพันธนเจดีย์ ที่ประดิษฐานสถูปบรรจุพระสรีระของพระคถาคต ถูกสร้างไว้ในหนทางใหญ่สี่แพร่ง          สมัยนั้น ปาโมกข์ ๔ องค์ ดำริว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ไม่ว่าจะกระทำโดยประการใด ก็มิอาจยังไฟให้ติดได้ พวกเจ้ามัลละกุสินาราเห็นเหตุการณ์นั้นจึงถามท่านพระอนุรุทธะว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ที่ปาโมกข์ทั้ง ๔ มิอาจยังไฟให้ติดจิตกาธานได้          พระอนุรุทธะกล่าวว่า พวกเทวดามีความประสงค์อย่างหนึ่ง          มัลลปาโมกข์ถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
MORE

ชุด ๔ ภาพที่ ๕ มัลลปาโมกข์ ๘ องค์ ไม่อาจยกพระสรีระของพระบรมศาสดาขึ้นได้

ชุด๔ ภาพที่ ๕ มัลลปาโมกข์ 8 องค์ ไม่อาจยกพระสรีระของพระบรมศาสดาขึ้นได้

 ภาพมัลลปาโมกข์ ๘ องค์ ไม่อาจยกพระสรีระของพระบรมศาสดาขึ้นได้ เหตุเพราะเทวดาว่าจักอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางทิศเหนือ ท่ามกลางพระนคร           สมัยนั้น มัลลปาโมกข์ ๘ สระสรงกล้าแล้วทรงนุ่งผ้าใหม่ ดำริว่าเราจักยกพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ไม่อาจยกขึ้นได้ พวกเจ้ามัลละกุสินาราได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย มัลลปาโมกข์ ๘ องค์นี้ จึงไม่อาจยกพระสรีระของพระบรมศาสดาขึ้นได้ พระอนุรุทธะกล่าวว่า
MORE

ชุด ๔ ภาพที่ ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรินิพพาน ณ เมืองกุสินรา

ชุด๔ ภาพที่ ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปริพนิพพาน-ณ-เมืองกุสินรา

 ภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรินิพพาน ณ เมืองกุสินรา              ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งพระอานนท์ว่า เมื่อเราปรินิพพานไปแล้ว พวกเธออย่าคิดว่าพระบรมศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันตถาคตได้แสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัย ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา             อานนท์ บัดนี้ภิกษุเรียกกันและกันด้วยวาทะว่า
MORE

ชุด ๔ ภาพที่ ๓ พระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จไปส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปกรุงเวสาลี

ชุด๔ ภาพที่ ๓

ภาพพระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จไปส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปกรุงเวสาลีจนถึงแม่น้ำคงคา และยังเสด็จตามลงไปจนถึงบริเวณน้ำลึกถึงพระศอ           หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธะองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จจาริกไปสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อเปลื้องปฏิญญาที่ให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสาร ประทับอยู่ที่สุปติตถะเจดีย์ ในสวนตาลเขตกรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทราบข่าว จึงออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุตบรรลุโสดาบัน ส่วนพราหมณ์คหบดีอีก ๑ นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสก
MORE

ชุด ๔ ภาพที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหาริย์ ณ กรุงสาวัตถี เพื่อให้มหาชนบรรลุธรรมมากมาย

ชุด๔ ภาพที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหาริย์ ณ กรุงสาวัตถี

ชุด ๔ ภาพที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหาริย์ ณ กรุงสาวัตถี  พระปิณโฑลภารทวาชเถระแสดงฤทธิ์              ครั้งหนึ่ง พวกเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ พากันไปอาบน้ำในน้ำคงคา เพื่อชำระบาปตามประเพณี ได้ขึงตาข่ายไว้ในน้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้าย ในกาลนั้นได้มีปุ่มไม้จันทน์แดงขนาดประมาณเท่าบาตร ถูกคลื่นซัดลอยมาติดที่ตาข่าย             ปุ่มไม้จันทน์แดงนั้นมีราคาแพง ราชคหเศรษฐีจึงคิดว่า ถ้ากระไร เราจะให้ช่างกลึงบาตรด้วยปุ่มไม้จันทน์แดงนี้ ใส่สาแหรกแขวนไว้ที่ปลายไม้ผูกต่อๆกันขึ้นไป แล้วจักประกาศว่า
MORE

ชุด๔ ภาพที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

ชุด๔ ภาพที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

ภาพที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ เดือน ๓ ในที่ประชุมพระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป              พระโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงแสดงในที่ประชุมสงฆ์ ในวันมาฆบุรณมี วันเพ็ญ เดือน ๓ การประชุมกันของสาวก ที่เป็น จาตุรงคสันนิบาต ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นี้
MORE

ชุด ๓ ภาพที่ ๕ ภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดชฎิล 3 พี่น้อง

ชุด ๓ ภาพที่ ๕ ภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดชฎิล-3-พี่น้อง

ภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดชฎิล 3 พี่น้อง ทำให้จิตของทั้ง 3 รวมถึงภิกษุชฎิลทั้งพันรูป      พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกโดยลำดับ จนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม สมัยนั้นชฎิลสามพี่น้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ ประธานของเหล่าชฎิล ๕๐๐ คน นทีกัสสปะ ประธานของเหล่าชฎิล ๓๐๐ คน คยากัสสปะ ประธานของเหล่าชฎิล
MORE

ชุด ๓ ภาพที่ ๔ : พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ชุด๓ ภาพที่ ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ภาพที่ ๔ : พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นพระปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน           พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ถึงอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี เสด็จเข้าไปยังสำนักปัญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์เห็นพระตถาคตเสด็จมาแต่ไกล ได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลาย พระสมณโคดมนี้เป็นผู้คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากในปัจจัย มีร่างกายสมบูรณ์ มีอินทรีย์ผ่องใส มีวรรณะดุจทองกำลังเสด็จมา
MORE

ชุด ๓ ภาพที่ ๓ อุบาสก อุบาสิกา คู่แรกในพุทธศาสนา

ชุด๓ ภาพที่ ๓ อุบาสก อุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา

ภาพพาณิชสองคนคือ ตปุสสะ และภัลลิกะ ได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา และถวายสัตตุผงสัตตุก้อน ชื่อว่าเป็นอุบาสก อุบาสิกา คู่แรกในพุทธศาสนา      เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่ประทับอยู่ที่ควงไม้ราชายตนะนั้น พาณิชสองคนชื่อ ตปุสสะ และ ภัลลิกร เดินทางจากอุกกลชนบท จะไปยังมัชฌิมประเทศด้วยขบวนเกวียน ๕๐๐ เล่ม เทวดาผู้เป็นญาติสาโลหิตของตนในชาติก่อนมากั้นขบวนเกียนไว้ กล่าวว่า
MORE

ชุด ๓ ภาพที่ ๑ : ภาพนางพระธรณีบิดมวยผม

ชุด๓ ภาพที่ ๑ ภาพนางพระธรณีบิดมวยผม

ภาพนางพระธรณีบิดมวยผมให้สายน้ำพัดพาพญามารซึ่งขี่ช้างคิรีเมขล์ พร้อมทั้งพลมารซึ่งกระทำการเพื่อให้พระโพธิสัตว์ลุกหนีไปจากการบำเพ็ญเพียร             ครั้งนั้น พญามารคิดว่า สิทธัตถะนี้ประสงค์จะก้าวล่วงอำนาจของเรา เราจักไม่ให้สิทธัตถะล่วงพ้นไปได้ จึงยกพลมารออกมา สั่งให้พลมารล้อมพระโพธิสัตว์ไว้ทั้ง 4 ด้าน ข้างหน้าและข้างหลังมีระยะทางยาวด้านละ 12 โยชน์ ข้างซ้ายและข้างขวาด้านละ 9 โยชน์ ซึ่งเมื่อเสียงโห่ร้องนั้นบันลือขึ้น จะได้ยินเหมือนเสียงแผ่นดินทรุด
MORE