ชุด ๒ ภาพที่ ๗ คนตัดหญ้าชื่อโสตถิยะ ถวายหญ้า ๘ กำ กลายเป็นบัลลังก์ที่พระองค์ทรงนั่งตรัสรู้


ชุด๒-ภาพที่๗-คนตัดหญ้าชื่อโสตถิยะถวายหญ้า

ภาพคนตัดหญ้าชื่อโสตถิยะ ถวายหญ้า ๘ กำ พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้านั้นและวางหญ้าลงที่ควงโพธิพฤกษ์ เกิดเป็นบัลลังก์กว้าง ๑๔ ศอกก็ปรากฎขึ้น เป็นบัลลังก์ที่พระองค์ทรงนั่งตรัสรู้

                เวลานั้น คนตัดหญ้าชื่อ โสตถิยะ หาบหญ้าเดินสวนทางมา เห็นพระโพธิสัตว์จึงถวายหญ้า ๘ กำ พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้านั้น แล้วเสด็จเข้าไปยังควงโพธิพฤกษ์ ชื่อ อัสสัตถะ ซึ่งเป็นวิชัยพฤกษ์อันรุ่งโรจน์กว่าหมู่ต้นไม้ทั้งหลาย ประกอบด้วยกิ่งใบอันหนาทึบ มีร่มเงาเย็น มีสายลมอ่อนๆโชยมา ประดุจยินดีด้วยปีติ เว้นจากการชุมนุมของวิหคทั้งปวง

              พระโพธิสัตว์ทรงทำประทักษิณพญาอัสสัตถพฤกษ์ ๓ รอบ แล้วเสด็จไปทางด้านทิศตะวันออกของโพธิพฤกษ์ ทรงวางหญ้า ๘ กำลงที่ควงโพธิพฤกษ์ ทันใดนั้นบัลลังก์กว้าง ๑๔ ศอกก็ปรากฏขึ้น

              พระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้า หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออกโดยมีโพธิพฤกษ์อยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ มีพระมนัสมั่นคง ทรงอธิษฐานว่า

เนื้อและเลือดในสรีระนี้ แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้น

เหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตาม

ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

ตราบนั้นเราจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้

              ในกาลนั้น เทวดาทุกจักรวาล ได้ยืนกล่าวสดุดีพระโพธิสัตว์ ท้าวมหาพรหมกั้นเศวตฉัตร ท้าวสักกเทวราชเป่าสังข์วิชยุตร (สังข์นี้เมื่อเป่าให้กินลมไว้คราวเดียว จะมีเสียงดังอยู่ตลอดถึง ๔ เดือน) คนธรรพ์เทพบุตรชื่อปัญจสิขะ ดีดพิณขับลำนำอันประกอบด้วยมงคล ท้าวสุยามเทวราชถือวาวิชนีถวายงานพัด พญามหากาฬนาคราชอันมีนาคฟ้อนรำแวดล้อม พรรณนาพระคุณเกินกว่าร้อยบท ปวงเทพทุกจักรวาลบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ ของหอม และจุรณอันเป็นทิพย์พากันยืนถวายสาธุการอยู่

Go to Top

กลับไปที่ภาพชุดที่ ๒