ภาพพุทธประวัติ:พระโพธิสัตว์ทรงรับคำเชิญของเทวดา


ทรงรับคำเชิญของเทวดา

031-ทรงรับคำเชิญของเทวดา

พระนางมหามายาเทวีทรงสุบินถึงพระโพธิสัตว์ในร่างพญาช้างสีขาวผ่อง ใช้งวงจับดอกปทุมสีขาวชูขึ้นแล้วเปล่งเสียงโกญจนาท

พระโพธิสัตว์ เมื่อได้พิจารณามหาวิโลกนะ 5 ประการนี้แล้ว จึงทรงรับปฏิญญาของเทวดาทั้งหลายว่า เป็นกาลอันสมควรแล้วที่จักเป็นพระพุทธเจ้า ทรงส่งเทวดาเหล่านั้นกลับไปแล้ว เสด็จเข้าไปยังสวนนันทวัน มีเหล่าเทวดาชั้นดุสิตห้อมล้อม คอยเตือนพระโพธิสัตว์ให้รำลึกถึงกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ในกาลก่อน พระโพธิสัตว์เที่ยวไปอยู่ในสวนนันทวันนั้น จุติแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวี

ในวิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน กล่าวว่า ในกาลนั้นกรุงกบิลพัสดุ์ได้จัดงานนักขัตฤกษ์เดือน 8 อย่างเอกเกริก มหาชนต่างพากันเที่ยวชมงานนักขัตฤกษ์นั้น พระนางมหามายาเทวีก็ได้ทรงร่วมเสด็จชมงานนักขัตฤกษ์ ที่เพียบพร้อมด้วยดอกไม้และของหอมเช่นกัน ครั้นถึงวันเพ็ญ พระนางเสด็จจากพระแท่นบรรทมแต่เช้าตรู่ ทรงสละพระราชทรัพย์สี่แสน ถวายมหาทาน ประดับพระองค์ด้วยเครื่องราชอลังการ แล้วทรงอธิษฐานองค์อุโบสถ

ในราตรีนั้น พระนางทรงสุบินว่า ท้าวมหาราชทั้งสี่ได้ยกพระนางขึ้นพร้อมกับพระแท่นไสยาสน์ นำไปยังป่าหิมพานต์ วางพระนางลงบนพื้นมโนศิลาอันกว้างใหญ่ ภายใต้ต้นสาละ แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนสุดข้างหนึ่ง ลำดับนั้น เหล่าพระเทวีของท้าวมหาราชทั้งสี่ ต่างพากันมานำพระนางไปยังสระอโนดาต ให้สรงสนานเพื่อที่จะชำระล้างมลทินของมนุษย์ออก แล้วให้นุ่งห่มผ้าทิพย์ลูบไล้ด้วยของหอมและประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ ในที่ไม่ไกลจากที่นั้น มีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่ง ภายในภูเขานั้นมีวิมานทอง เหล่าเทวดาให้ตั้งพระแท่นไสยาสน์อันเป็นทิพย์ มีเบื้องพระเศียรอยู่ทางทิศตะวันออก ทูลเชิญให้พระนางบรรทมในวิมานทองนั้น พระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างตัวประเสริฐสีขาวผ่อง ท่องเที่ยวไปในภูเขาทองลูกหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นั้น ได้ลงจากภูเขาทองนั้นแล้วขึ้นไปยังภูเขาเงิน เดินมาทางทิศเหนือ ใช้งวงจับดอกปทุมสีขาวชูขึ้นแล้วเปล่งโกญจนาท (บันลือเสียงกึกก้อง) เข้าไปยังวิมานทองนั้น พญาช้างได้กระทำประทักษิณรอบพระแท่นสาสน์ของพระนาง 3 รอบ แล้วได้เป็นเสมือนกับผ่าพระปรัศว์เบื้องขา เข้าสู่พระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวี พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในวันเพ็ญ เดือน 8 ด้วยประการฉะนี้

ในขณะที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระชนนี โลกธาติทั้งสิ้นได้สะเทือนเลื่อนลั่น หวั่นไหวขึ้นพร้อมกันทันที บุพนิมิต 32 ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในจักรวาลทั้งหลาย จำเดิมแต่การถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ เทวบุตร 4 องค์ถือพระขรรค์คอยให้การอารักขาแก่พระโพธิสัตว์และพระมารดา เรื่องเกี่ยวกับราคะมิได้มีแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์ พระวรกายของพระชนนีมิลำบาก ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ผู้อยู่ภายในพระครรภ์ ประดุจเส้นด้ายสีเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีอันใส ฉะนั้น

เพราะเหตุที่พระครรภ์ที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ เป็นเสมือนดังห้องประเจดีย์ที่สัตว์อื่นไม่อาจพำนักหรือใช้สอยได้ ฉะนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ 7 วัน พระมารดาของพระโพธิสัตว์จึงสวรรคต แล้วไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต

ธรรมดาในการคลอดบุตรของหญิงอื่นไม่ถึง 10 เดือนบ้าง เกินไปบ้าง นั่งบ้าง นอนบ้าง แต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์หาเหมือนเช่นนั้นไม่ พระมารดาของพระโพธิสัตว์บริบาลพระครรภ์ครบ 10 เดือน แล้วประทับยืนประสูติ ข้อนี้เป็นธรรมดาของมารดาพระโพธิสัตว์

ลายไทยปิดบรรทัด

Go to Top

กลับไปที่ภาพชุด