ชุดที่ ๒ ภาพที่ ๒ พระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางยโสธราและพระราชโอรส ว่า “ราหุลเกิดแล้ว เครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว”


ชุด๒-ภาพที่๒-ราหุลเกิดแล้ว-เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว

ภาพที่ ๒ : ภาพพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางยโสธราและพระราชโอรส ว่า “ราหุลเกิดแล้ว เครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว”

พระเจ้าสุทโธนะทรงสดับข่าวว่า พระนางยโสธราประสูติพระราชโอรสแล้ว เสด็จมาแสดงความยินดีกับพระโพธิสัตว์ในการประสูติของพระนัดดา พระโพธิสัตว์ตรัสว่า

“ราหุลชาโต พนฺธนํ ชาตํ บัดนี้ห่วงเกิดแล้ว เครื่องผูกเกิดแล้ว”
(ราหุลแปลว่าห่วงหรือเครื่องพันธนาการ)

พระราชาทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์ จึงตรัสว่าหลานเราจงมีชื่อว่า ราหุล ตั้งแต่บัดนี้เป็ต้นไป ส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วตรัสย้ำอีกว่า ราหุลเกิดแล้ว เครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้ว จากนั้นก็เสด็จดำเนินเข้าสู่ปราสาท

Go to Top

กลับไปที่ภาพชุดที่ ๒