ภาพชุดที่ ๒


ภาพชุดที่-2-มีเลข

 

ภาพบริเวณหน้าต่าง ชุดที่ ๒

  • ภาพด้านซ้าย คือ ภาพวสวัตตีมารมายืนขวางห้ามมิให้เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช
  • ภาพด้านขวา คือ ภาพพระโพธิสัตว์ทรงทำทุกรกิริยาอยู่ ๖ ปี จนถึงที่สุดแห่งการบำเพ็ญ