ภาพชุดที่ ๔


ภาพชุดที่-4-มีเลข

ภาพบริเวณหน้าต่าง ชุดที่ ๔

  • ภาพด้านซ้าย คือ ภาพพระพุทธองค์ขณะกำลังโปรดองคุลีมาล
  • ภาพด้านขวา คือ  ภาพช้างปาลิไลยกะและลิงถวายการปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในป่า เมื่อครั้งพระองค์ทรงหลีกการทะเลาะวิวาทของพระภิกษุในวัดโฆสิตาราม