ชุด ๒ ภาพที่ ๖ ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาส พระองค์ทรงถือถาดทองอธิษฐาน ถาดนั้นลอยตัดกระแสน้ำไปถึง ๘๐ ศอก


ชุด๒-ภาพที่๖-ครั้นพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาส-พระองค์ทรงถือถาดทองอธิษฐาน

ภาพที่ ๖ ครั้นพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาส พระองค์ทรงถือถาดทองอธิษฐาน ถาดนั้นลอยตัดกระแสน้ำไปถึง ๘๐ ศอก และจมลงในภพของพญากาฬนาคราช กระทบกับถาดเครื่องบริโภคของพระพุทธเจ้า ๓ องค์

เมื่อครั้งได้รับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา พระโพธิสัตว์เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่ง กระทำประทักษิณต้นไทร แล้วถือถาดนั้นเสด็จไปยังฝั่งน้ำ เนรัญชรา ที่ท่าน้ำชื่อว่า สุปติฏฐิตะ ซึ่งเป็นสถานที่ทรงสรงสนานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ทรงวางถาดลง เสด็จลงสรงสนาน เสร็จแล้วนุ่งห่มธงชัยแห่งพระอรหันต์ อันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ประทับนั่งผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงกระทำข้าวมธุปายาสนั้นให้เป็น 49 ปั้น ปั้นหนึ่งมีประมาณจาวตาล แล้วเสวย ซึ่งเป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้ ข้าวมธุปายาสทั้งหมดนั้นได้เป็นอาหารอยู่ 49 วัน สำหรับพระโพธิสัตว์ ผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขณะปรับอยู่ที่โพธิมณฑลตลอด 7 สัปดาห์

ครั้นพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดานำมาถวายแล้วเสร็จ ทรงถือถาดทองทรงอธิษฐานว่า ถ้าเราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ ถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไป ถ้าไม่ได้เป็นจงลอยไปตามกระแสน้ำ อธิษฐานแล้ว ทรงลอยถาดไปในแม่น้ำ ถาดนั้นลอยตัดกระแสไปถึงกลางแม่น้ำ แล้วลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ระยะทางประมาณ 80 ศอก จากนั้นก็จมลง ณ วังน้ำวนแห่งหนึ่ง

ถาดทองนั้นจมลงไปถึงภพของ พญากาฬนาคราช กระทบกับถาดเครื่องบริโภคของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ (พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ) แล้วรองอยู่ใต้ถาดทั้ง 3 นั้น พญากาฬนาคราชครั้นได้ยินเสียง จึงกล่าวว่า เมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดแล้วพระองค์หนึ่ง วันนี้บังเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่ง แล้วลุกขึ้นกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยคาถาหลายร้อยบท

จากนั้น พระโพธิสัตว์ทรงพักกลางวัน ณ สาลวัน อันมีดอกบานสะพรั่งใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เวลาเย็นขณะดอกไม้ทั้งหลายหล่นจากขั้ว จึงได้เสด็จบ่ายพระพักตร์ไปยังควงโพธิ์พฤกษ์ ตามหนทางที่เทวดาประดับประดาไว้ เหล่าเทวดา นาค ยักษ์ และครุฑ พากันบูชาด้วยของหอม ดอกไม้อันเป็นทิพย์หมื่นโลกธาติมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเดียวกัน และมีเสียงสาธุการเป็นเสียงเดียวกัน

Go to Top

กลับไปที่ภาพชุดที่ ๒