ชุด ๔ ภาพที่ ๓ พระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จไปส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปกรุงเวสาลี


ชุด๔ ภาพที่ ๓
ภาพพระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จไปส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปกรุงเวสาลีจนถึงแม่น้ำคงคา และยังเสด็จตามลงไปจนถึงบริเวณน้ำลึกถึงพระศอ

          หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธะองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จจาริกไปสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อเปลื้องปฏิญญาที่ให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสาร ประทับอยู่ที่สุปติตถะเจดีย์ ในสวนตาลเขตกรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทราบข่าว จึงออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุตบรรลุโสดาบัน ส่วนพราหมณ์คหบดีอีก ๑ นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสก พระเจ้าพิมพิสาร ถวายสวนเวฬุวัน ให้เป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ นับเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

          นับจากการถวายอุทยานเวฬุวันเป็นต้นมา จนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จสวรรคตเป็นเวลานานถึง ๓๗ ปี พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำทุกประการ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป โดยเฉพาะเริ่มปฏิบัติพระองค์เองด้วยการสมาทานอุโบสถศีลเดือนละ ๖ วันเป็นประจำ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ปวงชนในแคว้นมคธจะได้ปฏิบัติตาม

          พระเจ้าพิมพิสาร ทรงมีความเคารพรักในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีให้เจ้ามหาลิเป็นทูต มาขอให้พระองค์กราบทูลพระพุทธเจ้า เพื่อเสด็จไปโปรดชาวกรุงเวสาลี พระเจ้าพิมพิสารมีพระดำรัสให้เจ้าพนักงานแผ้วถางทาง ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดำเนินจากกรุงราชคฤห์ไปยังฝั่งแม่น้ำคงคา เป็นระยะทางถึง ๕ โยชน์ (ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร) จัดสถานที่พักระหว่างทางทุกระยะ ๑ โยชน์ พร้อมทั้งโปรยข้าวตอกดอกไม้ตลอดระยะทาง ใช้เวลาในการเดินทาง ๕ วัน พระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จไปส่งพระพุทธเจ้าจนถึงแม่น้ำคงคา และยังเสด็จตามลงไปจนกระทั่งถึงบริเวณน้ำลึกถึงพระศอ จึงเสด็จกลับขึ้นฝั่ง รับสั่งให้ตั้งพลับพลาที่ประทับ ณ ที่นั้น รอเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ

เรียบเรียงจากหนังสือ พระพุทธประวัติ โดย สุรีย์ มีผลกิจ

Go to Top

กลับไปที่ภาพชุดที่ ๔