ชุด๔ ภาพที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์


ชุด๔ ภาพที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ภาพที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ เดือน ๓ ในที่ประชุมพระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป

             พระโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงแสดงในที่ประชุมสงฆ์ ในวันมาฆบุรณมี วันเพ็ญ เดือน ๓ การประชุมกันของสาวก ที่เป็น จาตุรงคสันนิบาต ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นี้ มีเพียงครั้งเดียว คือในปีแรกหลังจากตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ณ พระเวฬุวันวิหาร กลันทกนิวาปสถาน ในวันมาฆบุรณมีเวลาบ่าย ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ แล้วทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ ซึ่งมีจำนวนภิกษุ ๑๒๕๐ รูป อันได้แก่ปุราณชฎิล ๑๐๐๐ รูป และบริวารของพระอัครสาวก ๒๕๐ รูป

                                         โอวาทปาฏิโมกข์
                             ชนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
                             นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
                             น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
                             สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต.

                             สพฺพปาปสฺส  อกรณํ                       กุสลสฺสูปสมฺปทา
                             สจิตฺตปริโยทปนํ                            เอตํ  พุทฺธานสาสนํ.
                             อนูปวาโท อนูปฆาโต                      ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
                             มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมิ                    ปนฺตญฺจ  สยนาสนํ
                             อธิตฺเต จ อาโยโค                          เอตํ พุทฺธานสาสนํ.

 

                             แปลว่า  ขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง

                             พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสพระนิพพานว่าเป็นยอด

                             ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่จัดว่าเป็นบรรพชิต

                             ผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะ

การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑  การทำกุศลให้ถึงพร้อม ๑  ความยังจิตให้ผ่องแผ้ว ๑

ธรรม ๓ ประการนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การไม่ว่าร้าย ๑  การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ๑

ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ ๑  การอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด ๑

การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑

ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เรียบเรียงจากหนังสือ พระพุทธประวัติ โดย สุรีย์ มีผลกิจ

Go to Top

กลับไปที่ภาพชุดที่ ๔