Blog Archives

วัดจากแดง


IMG_1268a

วัดจากแดง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดขนาดใหญ่แหล่งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด และมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบทั้งพื้นที่ จนมีลักษณะเป็นเกาะ รูปทรง “กระเพาะหมู” วัดจากแดง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๗๗ ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕ ในสมัยเดิมได้มีคลองมอญอยู่ข้างวัด แต่ในปัจจุบันได้ถมเป็นถนนแล้ว ปูชนียวัตถุสมัยโบราณของวัด คือพระพุทธรูป นามว่า “หลวงพ่อหิน” ซึ่งขุดพบบริเวณโบสถ์หลังเก่าชื่อจากแดง มีการสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “จากแดน” หมายถึงหมู่บ้านของประชาชนที่อพยพมาจากที่อยู่เดิมในอยุธยา แต่ต่อมาได้เพี้ยนเสียงเป็น “จากแดง” เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้ว ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อท้องที่ตั้งวัดสืบมาจนปัจจุบัน

วัดจากแดง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๓๐ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก อัครมหาบัณฑิตจากประเทศสหภาพพม่า และอดีตผู้อำนวยการสำนักเรียนอภิธรรมโชติกะ ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฑโฒภิกขุ) ได้นิมนต์ให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจากแดง ตามที่คณะกรรมการวัดในขณะนั้นเขียนจดหมายขอไป ท่านเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ ตลอดจนชาวบ้านละแวกใกล้เคียง เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ทรงความรู้พระธรรมตามพระไตรปิฏก และเป็นครูผู้สอนที่มีเมตตา จึงเป็นเหตุให้ท่านได้รับการสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา

ในด้านการพัฒนาเสนาสนะ ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก ได้ร่วมกับญาติโยมผู้มีศรัทธาและชาวบ้าน ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกน้ำท่วม และถูกทิ้งร้างจนมีสภาพเก่าทรุดโทรม ให้กลับมีสภาพสวยงาม และสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนหลังเก่า, และในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ท่านได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมทุกฝ่าย ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้าง พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ อันงดงาม เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา และเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าพระนักศึกษาและสาธุชนที่เข้ามาเรียนพระธรรมตามพระไตรปิฎก ว่าพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้มาสถิตอยู่เหนือเศรียรเกล้าของพวกเรา ณ.วัดจากแดงแห่งนี้ด้วยแล้ว/

วัดจากแดง นอกจากจะเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมมาหลายปีแล้ว ในปัจจุบันทางวัดยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรการศึกษาบาลีใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อการค้นคว้าพระไตรปิฏก การเรียนพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี และการค้นคว้าคัมภีร์โบราณฉบับต่างๆ โดยมีทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกามาร่วมเรียนเป็นจำนวนมาก และทางวัดยังส่งเสริมหลักสูตรของคณะสงฆ์ (สนามหลวง)และจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับญาติโยม ในวันเสาร์และอาทิตย์คือ หลักสุตรการเรียนพระอภิธรรมัตถสังคหะ เพื่อเป็นกุญแจพื้นฐานไปสู่การศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป และในอนาคตอันใกล้ ทางวัดจะจัดให้มีการเรียนวิชาสนทนาภาษาบาลีอีกด้วย, และเนื่องจากอาคารที่พักของสงฆ์และอาคารห้องเรียนในขณะนี้ได้ถูกใช้งานจนเต็มขีดความสามารถแล้ว คณะกรรมการวัดจึงมีมติที่จะก่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ อาคารที่พักสาธุชนที่จะมาปฎิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน และอาคารเอนกประสงค์ ที่ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องอัดเสียง และห้องสมุดเพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฏกทุกสำนวน ทุกภาษา และตำราอันทรงคุณค่าหายากต่างๆ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้ค้นคว้าได้อย่างสะดวก
Go to Top